Thứ 608232019

Last update12:35:57 AM

Đường dây nóng 0905.710.670 – 02363821.839 CBCC phường Tân Chính cam kết thực hiện tốt 5 xây : “trách nhiệm”, “chuyên nghiệp”, “trung thực”, “kỷ   cương”, “gương mẫu” và 3 chống “quan liêu”, “tiêu cực” , “ bệnh hình thức”
Back Bạn đang ở trang: Home Tin tức & sự kiện Văn hóa - xã hội Tổ chức tuyên truyền Luật BHYT và BHXH
Thứ năm, 14 Tháng 12 2017 01:14

Tổ chức tuyên truyền Luật BHYT và BHXH

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Ngày 13 tháng 12 năm 2017, Bảo hiểm Xã hội Quận Thanh Khê phối hợp với UBND phường Tân Chính tổ chức Hội nghị tuyên truyền những chính sách mới trong Luật Bảo hiểm y tế và Luật Bảo hiểm xã hội.

 Tham dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường; các đồng chí là Bí thư chi bộ, Trưởng Ban CTMT khu dân cư và hơn 20 đoàn viên thanh niên cũng tham dự hội nghị. Phát biểu tại hội nghị đ/c Phạm Thành Nam - PCT UBND phường đã nêu lên những lợi ích và tầm quan trọng trong việc tham gia BHYT và BHXH, đ/c đã phát động và yêu cầu toàn thể hội nghị phát huy việc tuyên truyền cho toàn dân tham gia BHYT, BHXH.

Hội nghị nhàòm náng cao nháûn thæïc phaïp luáût vaì yï thæïc traïch nhiãûm cuía caïn bäü, cäng chæïc vaì toaìn thãø nhán dán nàõm âæåüc nhæîng näüi dung cå baín cuía Luáût Baío hiãøm y tãú âãø tuyãn truyãön cho caïn bäü, häüi viãn, âoaìn viãn häüi âoaìn thãø vaì ngæåìi dán hiãøu vaì thæûc hiãûn âuïng quyãön, nghéa vuû cuía mçnh khi tham gia Baío hiãøm y tãú./.

Nguyễn Văn Tâm

Đọc 857 thời gian